BFRCF

BFRCF
BFRCF

Eurotrap roestvast stalen vlotter condenspot voor horizontale en verticale installatie

Beschrijving van het werkingsprincipe:

Devlottercondenspotiseenautomatischeregelklepvoorhetafvoerenvancondensaatentegenhoudenvanstoom.Devlotterbedientdeklep,dieopentvoorcondensaatensluitvoorstoom.Deklepenzittingbevindenzichonderhetcondensaatniveauzodatwanneerdezegeslotenisdemetallischeafdichtingtezamenmethetcondensaatervoorzorgtdatergeenstoomontsnapt.Lucht,kooldioxideenanderenietcondenseerbaregassenwordenafgevoerddooreeningebouwdethermischeontluchter.Dezeontluchteropent10°Conderdestoomtemperatuur.Ookkandeontluchtingviaeenhandmatigverstelbareomloopafsluiterplaatsvinden.Devlotterisvoorzienvaneenhefboomomdekrachtdiedevlotterinopwaartserichtinguitoefenttevergroten,hierdoorkandeklepgoedtegenhetheersendedrukverschilopenen.Omhetmogelijktemakendatdeklepopentbijalledrukverschillenenomgrotehoeveelhedencondensaataftevoerenbijkleinedrukverschillen,zijnerverschillendeklepmechanismenverkrijgbaar.Doordatvlottercondenspottencontinueafvoerenveroorzaken zij geen drukfluctuaties.

<